Penggiat Seni...

Bicara Seni


ShoutMix chat widget

Tuesday, November 17, 2009

PEngetahuan Asas Dalam PSV

PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL
-Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni
tampak-bidang
ı Melukis dan membuat gambar
ı Membuat rekaan
corak
ı Membentuk dan membuat binaan
ı Kraf tradisional

Estetika dalam Pendidikan Seni Visual
(a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai
Representasi Gambar dan Imej
(b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira
(c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur
seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa.
(d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan

Unsur Seni
(a) Garisan
(b) Warna-Warna terdiri daripada;
1. Warna asas - biru, merah dan kuning
2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur
biru = ungu , kuning dicampur merah = oren
3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder.

(c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu
permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya.
Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan
yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri
dari ciptaan Yang Maha Kuasa.
Jalinan terbahagi dua jenis:
(i) Jalinan tampak
(ii) Jalinan sentuh

(d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan
garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran
yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus)

(e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu
(i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto,
illustrasi- dalam bentuk dua dimensi
(ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau
berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat
tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai
ton, warna, jalinan dan ruang

(f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di
sekeliling objek


Prinsip rekaan terdiri daripada;
ı Harmoni- situasi yang selesa
ı Penegasan- menarik perhatian si pemerhati
ı Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya
ı Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri
ı Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu
ı Kesatuanmenimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat
ı Kepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan
pesembahan

P&P dalam PSV

P&P DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL
P&P dalam mata pelajaran PSV di sekolah dapat mewujudkan kemampuan pelajar untuk menguasai dan mengembangkan kemahiran mereka dalam beberapa aspek. Di antaranya ialah;

A. PENGAMATAN
Menurut Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) bahawa mata pelajaran PSV dalam meningkatkan sifat pengamatan yang istimewa. Kemampuan pengamatan ini boleh dibahagikan kepada 4 kemampuan iaitu:-

a. Mendapatkan Ilmu Pengetahuan
Melalui pengamatan kita mengetahui sesuatu kerana ia melibatkan objek atau imej yang dilihat akan memberikan kita maklumat yang baru ketika berfikir atau meneroka seterusnya memanipulasikan karya kepada bentuk visual yang baru.

b. Menyelesaikan Masalah
Melalui proses pengamatan yang berlaku terhadap pelajar dapat menyelesaikan masalah sesuatu perkara dalam penghasilan karya dalam memahami tema atau persoalan yang hendak disampaikan.

c. Menggambarkan Proses
Kepekaan terhadap pengamatan akan mengukuhkan lagi pemikiran pelajar melakukan sesuatu karya seni yang sistematik berasaskan kepada asas seni reka sebagai fokus utama.

B. KOGNITIF
Kognitif merupakan satu proses pemikiran minda dalam mendapatkan ilmu, menyimpan, mengingat dan menggunakannya. Kekuatan kognitif dapat mempengaruhi pelajar mengetahui dan memahami serta memperolehi maklumat apabila mereka berinteraksi dengan persekitarannya. Keupayaaan kognitif ini akan memberikan satu ruang intelek pelajar yang baru apabila wujudnya rangsangan pengetahuan sedia ada dengan situasi persekitaran atau maklumat yang baru melalui proses penilaian. Keadaan sedemikian akan menggalakkan proses pembelajaran pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung.

C. KREATIVITI
Dalam meningkatkan potensi kreativiti pelajar, ciri-ciri kreativiti yang digunakan merujuk kepada Avril (2002) yang menekankan konsep kreativiti dalam penghasilan karya adalah seperti berikut:-
a. Perkembangan idea - menggalakkan membuat andaian dan imaginasi, meneroka da mempersembahkan berbagai idea.
b. Mewujudkan perhubungan - menggalakkan persaingan dalam membangunkan idea dan projek melalui perhubungan yang sempurna dengan maklumat, sumber dan masyarakat.
c. Penciptaan dan penghasilan - membuat penumpuan terhadap penghasilan yang bermakna dan bergaya dengan memanipulasi pelbagai media.
d. Bekerjasama - bekerjasama dengan cara yang dinamik dalam pelbagai peringkat untuk membina dan berkongsi pengetahuan bagi mendapatkan hasil kerja yang sempurna.
e. Komunikasi dan penilaian - mempamerkan hasill kerja dengan tujuan untuk aktiviti apresiasi dan dinilai oleh peminat seni atau masyarakat.

Kreativiti dan Kanak-kanak

KREATIVITI DAN KANAK-KANAK

KREATIVITI
Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan
kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanakkanak
yang gemar meneroka, dan penuh dengan perasaan ingin
tahu.

PENGERTIAN KREATIVITI
Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang
membawa maksud “membuat”. Manakala daripada perkataan
Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. Kamus Dewan,
(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan
(kebolehan) mencipta daya kreatif, kekreatifan manakala kreatif
pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan
dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.
Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan
seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Ada
juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai
penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya.

PANDANGAN TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI
KREATIVITI
Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance
merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam
bidang kreativiti. Kerja-kerja penyelidikannya di dalam mendalami
bidang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan
beliau telah
diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti.
June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan
seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama
mampu untuk mengolah idea.
Carl Rogers telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas
kepada individu yang sihat, yang dapat berfungsi dengan
sepenuhnya dalam kehidupan. Kelima-lima faktor tersebut ialah
keterbukaan kepada pengalaman, cuba menikmati kehidupan yang
dialaminya, menghargai diri sendiri, mengamalkan kebebasan dan
akhirnya menjadi individu kreatif. Beliau percaya bahawa individu
yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba
menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya.
Sumbangan ini boleh dinyatakan dalam bentuk kreativiti di dalam
bidang seni ataupun sains,

Victor Lowenfeld - menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid
itu boleh diukur melalui empat omponen utama iaitu
kelancaran,( secara spontan serta pantas )
fleksibel, (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan
situasi )
keaslian (mencari idea baru dan asli )
kepekaan. (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat, merasa,
mendengar, menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya
sebagi proses engamatan dan merekod.)
TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI
Perkembangan Kreativiti Fisher
(a) Peringkat Rangsangan
Pemikiran kreatif dirangsang dengan apa, mengapa, siapa,
bagaimana dan sebagainya. Guru perlu merangsang minda pelajar
dengan
pelbagai soalan kritikal.

(b) Peringkat Penerokaan
Peringkat rangsangan telah berjaya merangsang murid untuk
berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru atau
permasalahan yang timbul.

(c) Peringkat Perancangan
Peringkat ini menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan
memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan.
Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu:
• Perancangan secara verbal iaitu perancangan melalui
perbincangan,
pemerhatian, interaksi dan sebagainya.
• Perancangan secara visual dilakukan melalui visual, graf, imej
lukisan dan sebagainya.

(d) Peringkat Aktiviti
Pemikiran kreatif bermula dengan set idea. Justeru melahirkan
pemikiran kreatif melalui tindakan setelah merencana segala aktiviti.
Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan
seperti ‘’Bagaimana harus kita mengambil tindakan ke
atas cadangan tersebut?’’

(e) Kajian Semula
Peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi
proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja.
Murid-murid digesa untuk memberikan pendapat dan komen
terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri.

Laura H. Chapman – 3 kaedah diperkenalkan :

(a) Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)
Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan
tujuan penghasilan karya. guru dimestikan untuk membimbing
pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain
menerangkan kaedah menjana idea.

(b) Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement)
Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi
mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.
Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau
visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema
dan objektif penghasilan.

(c) Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)
guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan
dan teknik penggunaan serta penghasilan. Guru perlu menjelaskan
melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh
murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Calvin W. Taylor

(a) Kreativiti Bersifat Ekspresif
Kreativiti bersifat ekspresif berlaku secara rawak dan bebas.
Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang
dihasilkan secara spontandan bebas mengikut kemampuan yang
sesuai dengan perkembangan fizikal mereka yang belum stabil.
Penghasilan lukisan pada peringkat ini banyak digambarkan melalui
garisan dan contengan mudah.

(b) Kreativiti Melalui Penghasilan
guru membantu murid untuk menambahbaik kemahiran sedia ada
kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun.

(c) Kreativiti Bersifat Inventif
Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan mencipta
benda atau objek melalui proses eksprimentasi. Peranan guru pada
peringkat ini adalah memberikan motivasi dan galakan supaya
pelajar tidak cepat bosan dan putus asa.

(d) Kreativiti Bersifat Inovatif
Peringkat ini melibatkan modifikasi kepada konsep-konsep asas
sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. pelajar mula
bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan alternatif
bagi setiap perancangan.

(e) Kreativiti Bersifat Emergen
Ini merupakan bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip
formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan
mudah. Sebagi contoh, figura manusia digambarkan tanpa
menitikberatkan bentuk formal dan bentuk asalnya oleh kanakkanak
apabila melukis.CIRI-CIRI KREATIVITI

(a) Bersifat Fleksibel
Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya
dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan
optimis.

(b) Sensitif dan Peka
Individu ini mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap
keadaan sekelilingnya termasuk gaya hidup, keperluan,
persekitaran dan turut sensitif menggunakan deria.

(c) Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen
Seseorang yang dikategorikan sebagai kreatif sering kali
mengutarakan idea dan
gagasan yang asli. Ini bermakna, cetusan idea bukanlah hasil
cedokan daripada
mana-mana sumber. Idea mereka unik dan menarik, malah tidak
stereotaip dan juga
tidak kovensional. Mereka ini biasanya menghasilkan hasil kerja dan
karya mengikut
cetusan rasa. Hasil karya yang mereka hasilkan sering kali berbeza
daripada yang
biasa.

(d) Bersifat Terbuka
Mempunyai sifat keterbukaan di dalam menerima pandangan dan
pendapat orang
lain mengenai hasil karya dan kerja mereka. Mengamalkan sikap
bebas serta
demokratik.

(e) Logik
Murid-murid peka dan sering berfikir secara logik dan rasional.
Mereka tahu
membezakan yang baik dan tidak baik. Selain menghargai masa
mereka juga sangat
menghormati masa.

(f) Berfikiran Bebas
Golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak
terkongkong pada satusatu
perkara sahaja. Golongan ini pandai dan bijak merancang agar
projek dan
perkara yang dirancang selamat dan berjalan lancar. Pada
kebiasaannya mereka ini
sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

STRATEGI MERANGSANG KREATIVITI
Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming)

(a) Kaedah Pertama
Elakkan membuat penilaian, terutama semasa proses awal
sumbangsaran. Ini boleh membantutkan usaha murid untuk
menyalurkan idea kerana khuatir idea yang diberikan tidak mampu
dilaksanakan.

(b) Kedah Kedua
Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. Ini kerana
apabila idea dan saranan dihakmilikkan oleh individu atau kumpulan
ianya akan menyebabkan perasaan ego wujud lalu mengurangkan
kerjasama di kalangan murid. Keadaan ini biasanya mewujudkan
suasana tegang kerana mereka cuba untuk mempertahankan idea
dan secara tidak langsung menyebabkan kesukaran untuk
memperbaiki idea tersebut.

(c) Kaedah Ketiga
Menjelaskan kepada murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk
meminjam idea dan cara sedia ada bagi tujuan penambahbaikan
dalam proses kemudiannya.

(d) Kaedah Keempat
Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa yang
kadangkala tidak masuk akal. Galakan sebegini akan merangsang
murid untuk berfikir luar daripada kemampuan supaya murid
mempunyai idea menarik, tidak bersifat konvensional dan bersifat
biasa sahaja.

Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance

proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar.
(a) Penyoalan
Rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni.

(b) Penemuan
Proses penemuan merujuk kepada usaha untuk memberikan
galakan dan rangsangan oleh guru kepada murid bagi
menggalakkan penemuan-penemuan terbaru melalui penyelidikan
dan kajian.

(c) Pemerhatian
proses pemerhatian tidak tertumpu hanya pada deria pengamatan
semata-mata malahan proses pemerhatian turut melibatkan deria
yang lain seperti deria sentuhan, dan sebagainya.

(d) Percubaan
Percubaan merujuk kepada usaha berterusan bagi mendapatkan
hasil terbaik. Individu yang kreatif akan terus bereksperimentasi bagi
mendapatkan kesan dan hasil yang dikehendaki.

(e) Penerokaan
Penerokaan atau eksplorasi merujuk kepada galakan untuk
memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di
sekeliling.
(f) Memanipulasi
murid mampu menggunakan objek dan bahan yang terdapat di
sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. Dalam konteks pendidikan
seni visual usaha ini mengajar pelajar supaya lebih
berjimat dan mengelakkan pembaziran.

(g) Aktiviti/Bermain
Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain. Bagi kanakkanak,
masa bermain merupakan masa yang penuh dengan
keseronokan dan cabaran. Justeru, rangsangan perlu diwujudkan
melalui permainan berbentuk akademik. Sebagai
contoh, guru boleh menggalakkan aktiviti seperti membuat mural di
sekolah.

Keindahan Karya Seni

KEINDAHAN KARYA SENI

Proses penghasilan karya seni akan melibatkan 3 aspek iaitu :-
Hal benda - merupakan sumber idea yang utama dalam menghasilkan sesuatu karya seni.
Komposisi - ia melibatkan reka letak yang berkaitan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya. Selain itu, penguasaan teknik dan media juga memainkan peranan yang utama dalam berkarya.
Kandungan - Aspek ini mengandungi 3 elemen yang utama dalam berkarya iaitu:-
a. Tema - Merupakan perkara utama yang perlu difikirkan oleh seseorang sebelum berkarya.
b. Makna - Setiap penghasilan karya seharusnya dapat menyatakan maksud sesuatu karya supaya peminat seni atau masyarakat akan dapat memahami hasrat yang disampaikan.
c. Fungsi - Setiap hasil karya mempunyai tujuan yang dapat dihayati apabila masyarakat menilainya. Oleh itu, peranan pemerhatian dan pengamatan adalah penting untuk memahami fungsi yang dinyatakan.
Dalam menhayati kesempurnaan sesuatu keindahan penghasilan karya, kekuatan pancaindera
dan keupayaan intelek memainkan peranan utama untuk membuat penilaian terhadap karya yang
dihasilkan.

Bahasa Tampak

BAHASA TAMPAK (ASAS-ASAS SENIREKA)
- Unsur-unsur seni reka terdiri daripada enam elemen asas yang
penting dalam
penggubahan sesuatu karya seni visual iaitu:
• Garisan
• Rupa
• Bentuk
• Jalinan
• Ruang
• Warna

- Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan
mempunyai jarak-jarak tertentu. Aplikasi berbagai jenis garisan
dapat mencipta rupa, jalinan, ton, corak serta menimbulkan
gambaran bentuk, ruang dan gerakan dalam seni visual.

- Rupa
Rupa mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan yang
mengelilinginya. Ianya dapat dikategorikan kepada rupa geometri
dan organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai
sudut dan penjuru. Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas
dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Rupa ialah sesuatu
kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D
(tidak berjisim). Merupakan hasil pertemuan antara penghujung
garisan dan permulaannya.

Bentuk mempunyai struktur jisim dan isipadu. Terdapat 2 jenis
bentuk iaitu bentuk konkrit dan bentuk ilusi. Bentuk dapat dihasilkan
melalui lukisan, catan, arca, komputer dan kraf tradisi. Bentuk
konkrit ialah bentuk sebenar yang bersifat 3 dimensi. Bentuk ilusi
ialah bentuk yang dilihat melalui gambar atau ilustrasi. Ianya bersifat
rata dan boleh dihasilkan melalui lakaran, catan dan
lukisan berkomputer 3 dimensi.

Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan
sesuatu objek. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi
sesuatu objek kepada kita. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu;
jalinan sentuh dan jalinan tampak. Jalinan sentuh ialah jalinan yang
dapat dirasai melalui sentuhan, contohnya kulit buah durian (alam
semula jadi) dan jahitan sulaman (alam buatan manusia). Jalinan
tampak pula jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat
dirasa melalui sentuhan.
Ruang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan, atau
kawasan kosong di
sekeliling objek, atau jarak antara dua objek.

warna ialah pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada
sesuatu permukaan. warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama
iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Warna asas
terdiri daripada warna biru, merah dan kuning; dan ianya boleh
menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. Warna sekunder
pula terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu; dan dapat
dihasilkan daripada campuran dua warna asas. Sementara itu,
warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan
sekunder.

PRINSIP-PRINSIP REKAAN

-Harmoni wujud di alam sekeliling apabila munculnya susunan atau
ulangan unsur-unsur seni mengikut cara atau gaya yang
tertentuTujuan menghasilkan kesan harmoni adalah untuk menarik
perhatian pada sesuatu gubahan, objek atau imej.

- Kontra wujud apabila salah satu daripada unsur-unsur seni
mempunyai ciri-ciri yang bertentangan di antara satu sama. Ianya
bertujuan untuk menimbulkan kesan yang menarik pada sesebuah
karya seni. Kontra berkait rapat dengan penegasan (semakin tinggi
kadar kontra semakin jelas penegasan).

- penegasan ialah sesuatu yang boleh menarik perhatian dan
tumpuan kepada pemerhatian tampak. Ianya berfungsi sebagai
daya penarik, pemusatan
karya, mengelak kebosanan dan menjadikan gubahan lebih
dramatik.

Imbangan ialah keadaan gubahan yang sama sempadan,
sama berat dan graviti, sama kecerahan warna, sama padan dan
sama gaya penampilan.
Terdapat tiga jenis imbangan iaitu imbangan simetri, imbangan tidak
simetri dan imbangan
semua arah.

Pergerakan wujud apabila terdapatnya keadaan yang bergetar,
bergoyang, bergegar, berayun, bersinar-sinar dan sebagainya.
Pergerakan bertujuan untuk memberi ‘nyawa’, rupa dan bentuk
visual dalam seni tampak dua dimensi.

Kepelbagaian merupakan keadaan penggabungan pelbagai gaya,
nilai dan idea yang berbeza. Susunan atau ulangan unsur-unsur
seni yang bertentangan arah dan berbeza saiznya akan
mewujudkan kepelbagaian.

Kesatuan merupakan olahan motif atau ulangan unsur-unsur seni
secara sistematik, berpandukan grid berdasarkan tema atau idea
sesuatu hasil karya. Susun atur yang kemas, teratur, lengkap dan
sempurna dapat mewujudkan kesatuan.

Kreativiti

Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspek-aspek tertentu.
Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai;
”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6)
Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dan kreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik.
Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan.
Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.
Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti.
Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah;
a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu.
b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea.
c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains.
i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman
ii) menikmati kehidupan yang dialami
iii) menghargai diri sendiri
iv) mengamalkan kebebasan
v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran
CIRI-CIRI KREATIVITI
a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis.
b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria.
c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa.
d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik.
e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa.
f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.
TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI
a) Perkembangan Kreativiti Fisher
i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dan lain-lain.
ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul.
iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu;
• perancangan secara verbal melalui perbincangan, pemerhatian, interaksi dan sebagai.
• Perancangan secara visual melalui visual, graf, imej lukisan dan sebagai.
iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalan-persoalan seperti ,”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”.
v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri.
b) Laura H.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu;
i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea, pengkarya perlu menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya.
ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.
iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri.
c) Calvin W.Taylor
i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah.
ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi.
iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa.
iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna.
v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. Sebagai contoh, figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya.
TEORI PERKEMBANGAN KREATIVITI PAUL TORRANCE
Merupakan proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar melalui:
a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni.
b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian.
c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai.
d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan.
e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling.
f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni.
g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik.

DOKUMENTARI SENI LUKIS

SKRIP DOKUMENTERI SENI LUKIS/LUKISAN

Cahaya mentari menyilau mata
Rasa pedih tidak tertahan
Lafaz bismillah pembuka kata
Dokumentari Seni Lukis saya mulakan.

Seni itu indah. Seni itu halus. Seni itu mempunyai nilai estetika yang tinggi. Seni adalah pelbagai bidang. Dari sudut psikologi seni dinyatakan sebagai santapan jiwa. Tanggapan masyarakat pada zaman prasejarah menganggap seni sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manuia. Untuk berkomunikasi, berionteraksi dan berhubung sesama manusia.
Sama ada Seni Untuk Masyarakat yang diperjuangkan oleh ASAS 50 atau Seni Untuk Seni yang diperjuangkan oleh Hamza , ia berkaitan dengan hasil seni yang dihasilkan oleh seorang insan. Begitu juga dengan seni lukis.

LUKISAN

Perkataan lukisan dalam bahasa Inggeris ialah ‘Drawing’ yang asalnya dari dua bahasa iaitu German dan Latin. Perkataan ‘to draw’ adalah dari perkataan ‘Old English’ iaitu ‘dragan’ yang bermaksud ‘to drag’ dan aktiviti yang berhubung dan tubuh badan.

Beberapa buku menyatakan lukisan adalah aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan.

Lukisan juga boleh dikaitkan dengan pengalaman yang istimewa kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Ini terbukti dengan sebuah lukisan bertajuk ‘Unforgettable Fire’ yang dilukis oleh pelukis amatur iaitu Yusuko Yagamata di Jepun pada tahun 1945 menggambarkan peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima.

Secara langsung lukisan adalah satu disiplin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi sejarah dan artistik. Hal ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu daya visualisai, daya emosi dan daya estetika.

Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis, tetapi ia adalah milik semua manusia. Pengalaman anak-anak kecil menconteng di atas kertas atau dinding merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi.

Ini juga ada kaitnya dengan perjumpaan lukisan-lukisan purba di gua-gua, lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah.

Pada dinding zaman Mesir purba, lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan komik yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang.
Menurut Betti dan Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan lukisan, antaranya ialah:
a. Tujuan untuk penyelidikan, kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar,
b. Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa.
c. Tujuan sebagai alat komunikasi idea (mencari idea yang terbaik)
d. Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik.

Karya lukisan yang dihasilkan biasanya menggunakan media jenis kering. Karya lukisan merupakan kerja peringkat awal yang dibuat untuk menghasilkan catan. Karya lukisan mementingkan unsur garisan untuk membentuk imej dan tidak menggunakan warna, kecuali warna daripada alat tulis seperti pensel warna atau krayon. Lukisan biasanya dihasilkan secara sepontan serta dapat menunjukkan keaslian dan keindividuan gaya persembahan pelukisnya.

JENIS-JENIS LUKISAN

Lukisan Figuratif: Tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar bandingan adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif.

Lukisan Kajian: Dilukis untuk mengkaji sesuatu benda. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan.

Lukisan Informasi: Adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan, kebiasannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih.

Lukisan Teknikal: Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan saintifik. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Contoh melukis kenderaan dan alatan pengguna.

Lukisan Konseptual: Jarang sekali kedengaran. Pelukis memerlukan imaginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. Misalnya sesebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut, maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi.

Lukisan Artistik: Ia hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamerkan karyanya sebagai sesebuah karya seni. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca, catan, percetakan dan sebagainya.

Lukisan Ilustrasi: Lukisan ilustrasi merupakan cabang lukisan tergolong dalam seni grafik. Lukisan ini dijadikan bahan untuk penerbitan, kartun dan animasi. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif.

ELEMEN ASAS LUKISAN

Kualiti Garisan: Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. Tanpa garisan seolah-olah ia bukan sebuah hasil lukisan sebaliknya menjadi karya catan. Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk ‘Mouse’ (1980), dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Inilah kekuatan garisan.

Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ia boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Contoh karya ahli teori kognitif ‘Gestalt’ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita.

Kualiti garis memberi penegasan kepada subjek yang dilukis. Oleh yang demikian kajian garisan amat penting. Garisan akan membentuk mod sesuatu karya. Sebagai contoh dua karya yang sama temanya menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan teknik garisan. Tentu mod kedua-dua karyanya tersebut yang membezakan.

Perspektif dan proposi: Perspektif merupakan asas kepada membentuk karya yang sempurna. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelukis. Pendedahan melukis di luar studio dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul. Terdapat perspektif satu titik lelap, dua titik lelap, tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap.

Kesan Pencahayaan: Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkaryanya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. Aspek-aspek yang penting bagi menentukan pencahayaan ialah kawasan paling cerah, cerah, bebayang, bebayang gelap, pantulan cahaya dan bebayang objek.

Jalinan dan Gesture: Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. Kesan Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik. Pelukis terkenal akan mempelajari lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan.
Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang, bintit, garisan bergoris dan sebagainya. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton.

Corak dan reka bentuk: Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. Karya Jasper Johns bertajuk Flag (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik.
Ruang: Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. Pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. Karya lukisan Cina menggunakan ruang kelegaan sebagai identiti karya mereka. Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan iaitu ruang dalam, ruang cetak dan ruang datar. Ruang-ruang ini bergantung kepada susun atur objek yang akan dilukis.

Struktur: Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. Pelukis harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik.

Bentuk: Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif, ton, jalinan dan struktur. Pelajaran awal pelukis didedahkan dengan bentuk-bentuk geometri seperti bulat, empat segi, kun dan sebagainya.

Media dan teknik lukisan
Media: Media kering yang sering digunakan ialah pensil, arang/charcoal, berus, pastel, semua jenis pen, berus, conte dan pensil warna. Manakala media basah yang selalu digunakan ialah cat air, dakwat, cat akrilik, cat minyak, cat poster dan cat tempera.

Teknik: Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. Antara teknik yang paling popular ialah teknik ‘Gesture’ yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. Walau bagaimanapun banyak teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik.

Lukisan telah menjadi asas penting kepada semua kepakaran seni. Di mana ia telah dipraktikkan sejak pra sejarah, pertengahan dan sekarang. Pada lewat abad ke-12 ia telah meninggalkan banyak bentuk seni popular kepada seniman dan amatur.

Lukisan juga menawarkan kita saluran yang menarik untuk seni imaginasi. Lukisan boleh menyelamatkan pengalaman menarik dan sementara ia tidak membuat perhubungan antara peribadi dan sejagat sepenuhnya dengan jelas, lukisan boleh mempunyai pandangan sepintas lalu ke dalam pengalaman itu. Ia boleh membangkitkan memori. Ia boleh menjatuhkan cahaya dorongan hidup seperti kematian, percintaan, kuasa, mengejar intelektual, kerja, impian dan emosi. Lukisan juga adalah bentuk seni yang bersifat demokrasi yang bermaksud pelukis dapat atau mempunyai hak kebebasan dalam menghasilkan seni. Nilai lukisan tidak sahaja untuk sesuatu yang mudah diperoleh tetapi terhadap kerapatan kemesraannya dan potensi untuk bekerja melalui idea. Lukisan juga boleh mempunyai kesannya dengan maksud yang lebih sederhana.

Lukisan kini dengan teguh wujud sebagai medium dalam pandangannya yang tersendiri. Lakaran kini juga mempunyai nilai aestetik dan komersil yang memberi taraf sama dengan catan dan arca. Konsep Renaissan tentang peraturan lakaran di dalam seni tampak adalah dipengaruhi dengan mendalam sejak dahulu lagi. Zaman Renaissan, mempunyai dua fungsi. Pertama melatih pelukis muda. Kedua menjadi jalan kepada kelahiran pelukis untuk meluahkan idea sebelum karya sebenar.
…….. sometimes, creating image in the form of lines based on insinghts. Do not narrow drawing just based on observation. Drawing is a visual language to communicate.

Berdasarkan kepelbagaian definisi lakaran yang diberikan oleh seniman/karyawan dan penghayatan seni terhadap lukisan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan keinginan memecahkan tradisi lakaran yang konvensional ia telah membuka jalan baru kepada seniman/karyawan untuk meneroka peluang dalam lukisan dan terhasilnya banyak lakaran yang berdimensi baru.

PROSES PENGHASILAN LUKISAN

Untuk menghasilkan karya lukisan, penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan, elemen asas, media dan teknik merupakan perkara yang harus dititikberatkan. Bagi kerja-kerja studio, pengamatan akan menumpukan kepada pemokusan objek, komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. Manakala di luar studio penekanan kepada pemokusan dengan menggunakan tetingkap dan melihat dari aspek perspektif serta pencahayaan. Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya ialah: ruang dan objek, subjek dan latar belakang dan saiz dan kadar banding. Perkara-perkara ini adalah sebagai penilai kepada sesuatu karya.

CATAN

Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas. Jenis bahan yang sering digunakan untuk catan ialah:
a. Cat Air. Bahantaranya air, menggunakan pengilat gam Arab; pewarna ini bersifat lutsinar; boleh digelapkan sekiranya warna disapu beberapa kali atau tebal.
b. Cat Minyak. Bahantaranya turpentine; bahan pengilapnya ialah minyak linsid; bersifat legap.
c. Cat Tempera. Bahantaranya air; pengilatnya ialah kuning telur; ada yang lutsinar tetapi tidak sama seperti cat air; merupakan teknik tertua.
d. Cat Akrilik. Bahantaranya air; bersifat lutsinar dan legap.
e. Cat Gouce/Guac. Bahantaranya air, menggunakan pengilat gam Arab. Sama sepeti cat air tetapi ia bersifat legap.
f. Cat Poster

ALIRAN-ALIRAN DAN PERKEMBANGAN SENI CATAN DI BARAT.

Sejarah catan bermula pada zaman Yunani Purba dan ia digunakan untuk menggambarkan kisah-kisah keagamaan.
a. Zaman Pertengahan. Aliran Seni Kristian, Seni Romantik, Seni Medievel
b. Zaman Renaissanse: Zaman kemuncak seni lukis di Eropah. Aliran Romantik, Klasik, Naturalisme
c. Zaman Baroque dan Rococo. Aliran Barroque, Dutch Painting
d. Abad ke-18. Aliran Romantisme
e. Abad ke-19. Aliran Realisme, Naturalisme, Impressionisme, Post-Impressionisme, Seni Nouveau
f. Abad ke-20. Aliran Kubisme, Ekspresionisme, Fauvisme, Futurisme, Dadaisme, Surelesme, Abstrak Ekspresionisme
g. War Art. Aliran Enviroment Art, Happenings, Seni Poo, Seni Op, Seni Minimal, Seni Konseptual, Seni Land.

CIRI-CIRI DAN KARYA

Kiubisme: Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti. Menganggap seni sebagai satu konsep kearah penciptaan dan menolak peniruan. Cuba menyelesaikan permasalahan 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Penggunaan bentuk-bentuk dan satah geometri. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lutsinar. Warna yang bertenaga.

Ekspressinisme: Menolak cirri-ciri tradisi klasik. Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam. Penggunaan warna yang terang bagi menyampai mesej. Penggunaan warna yang dramatik. Kadang kala tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik. Kesan berus yang kasar, kadang kala tidak menggunakan berus.

Impressionisme: Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. Warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Warna bertindih-tindih. Tidak melukis secara detail. Mementingkan keserasian warna/cahaya serta watak-watak alam. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi, petang, malam. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme. Palitan warna spontan tentang apa yang dilukis.

Pos-Impressionis: Mencipta bentuk bukan meniru. Seni adalah kejelasan logik bukan tentang struktur. Karya seni bukan sains tulen tetapi seni. Berlandaskan hukum pembalikan cahaya tetapi harus memberi ruang penyataan diri.

Seni Baraque dan Rococo: Zaman ini juga dikenali sebagai zaman Renaissance Tinggi. Baroque membawa maksud mutiara yang tidak sempurna tetapi indah. Karya menumpukan kepada komposisi, aksi, warna dan cahaya. Latar belakang karya berwarna gelap. Karya tertumpu kepada objek.

Pos-Ekspressionisme: Menumpukan kepada percubaan dan penerokaan pelukis terhadap media dan bahan. Ciri-ciri lain sama dengan aliran ekspressionisme.

Futurisme: Mengemukakan aliran seni yang berdasarkan teknologi. Dinamik. Pergerakan yang dinamik.

Surealisme: Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. Imej bawah sedar dan alam khayalan. Menyeramkan, sunyi dan tidak logik. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan kesan misteri. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan.

Dadaisme: Kumpulan perantaran antar aliran futurisme dengan surealisme. Konsep tanpa kongkongan. Tidak menitikberatkan tradisi penghasilan seni semata-mata. Seni adalah medium untuk melepaskan perasaan. Berpegang kepada konsep ‘kemusnahan juga merupakan penciptaan’.

Seni Pop: Berasaskan kepada persekitaran dan kebudayaan popular yang mempengaruhi kotaraya New York dan London. Tema, teknik, imej dan metos bersifat semasa dan populariti. Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan pengguna. Pelukis seni pop terkenal juga dengan panggilan New Realist. Ciri-ciri yang penting dalam karya Pop ialah ialah warna yang terang pada permukaan yang berbidang besar. Konsep New Realist merupakan kebangkitan kehidupan moden yang mirip kepada kesesuaian zaman sains dan teknologi.

PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI

Kritikan seni terrhadap karya seni visual (kraf tradisi, kraf dimensi baru, lukisan, catan, arca, cetakan, grafik, tekstil, seramik, seni industri fesyen, fotografi, seni logam halus, seni reka hiasan dalaman, seni landskap , multimedia dan animasi) dapat membantu dan menyumbang kepada pembentukan persepsi dan apresiasi seni visual.

Kemahiran dalam membuat kritikan seni bertujuan untuk mengembangkan lagi persepsi dan apresiasi seseorang serta membuat pertimbangan dan penilaian sesuatu karya seni visual.

Aspek-aspek kritikan karya seni visual:

Setiap karya seni visual dikaji dari aspek berikut:

Hal benda: Mengenal pasti pelbagai hal benda (figura, objek alam, objek buatan manusia dll) yang digunakan dalam karya seni visual. Memahami penampilan imej dalam karya seni visual dalam konteks aliran dan stail yang berbeza. Memahami dan membezakan imej realistik, abstrak dan non-objektif dalam karya seni visual.

Komposisi: Mengenalpasti asas seni reka yang terdapat dalam setiap karya seni visual. Mengkaji penggunaan asas seni reka sebagai bahasa seni visual dan memahami sifat-sifat ekspresif asas seni reka dalam menyatakan maksud. Memahami bagaimana asas seni reka diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni. Mengkaji penggunaan pelbagai media dan teknik untuk hasilkan kesan ekspresif dalam karya seni visual.

Kandungan: Memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan bagi menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual. Mengkaji makna, mesej, idea dan fungsi yang disampaikan melalui karya seni visual

Aspek-aspek tersebut di atas biasanya dikaji dalam konteks kualiti estetik dari segi imitationalisme (Literal quality), formalisme (Formal qualities) dan emosionalisme (expressive qualities).
.
Pendekatan Kritikan Seni
Jurnalistik: Laporan, penerangan dan penulisan diskriptif (seperti pameran seni di galeri) yang disiarkan dalam surat khabar, majalah, radio dan televisyen untuk bacaan/pengetahuan umum

Ilmiah: Penulisan terperinci dan in-depth dibuat secara intepretif yang disiarkan dalam jurnal dan majalah, laporan dalam seminar dan konferensi.

Strategi Kritikan Seni

Diskripsi: Membuat inventori melalui pemerhatian, tentang imej, benda subjek dan penggunaan unsur seni dalam karya seni visual.

Analisis: Mengkaji dari segi organisasi hasil seni dibuat-bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan dalam karya seni visual.

Interpretasi: Mengkaji kualiti ekspresif (perasaan, mood dan idea) yang disampaikan melalui karya seni visual bagi menterjemahkan maksud dan makna.

Pertimbangan: Membentuk pendapat dan membuat keputusan bagi menentukan darjah artistik / dergree of artistic merit dalam hasil karya seni.

@Kritikan seni yang dibuat mengikut empat strategi di atas adalah satu sistem yang berstruktur dan teratur. Secara urutan, diskripsi merupakan peringkat muda dalam kritikan seni dan pertimbangan berada di peringkat kompleks menggunakan domain kognitif aras tinggi.Setiap strategi itu boleh dijalin dan digunakan secara fleksible mengikut kemampuan pelajar.

Kreativiti dalam SDP

Kreativiti Seni dalam Pendidikan

Pengenalan
Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata, sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari, memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup, hubungan dengan kejadian alam, kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan, sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara, peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan, bidang komunikasi, reakrasi, alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian.
Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni, muzik dan pergerakan. Seni menekankan unsur warna, muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Unsur warna, irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar, membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kanak-kanak akan meneroka warna, irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama, warna dan ruang melalui penerokaan, pengalaman dan ekspresi. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain.

Matlamat
Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain.

Pengenalan Kepada Warna, Irama Dan Pergerakan
Warna, irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru.

Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya, warna daun, wana pelangi, warna bangunan dan sebgainya. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti, psikologi dan budaya. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah, semangat berani dan juga keceriaan. Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu.

Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Dalam kehidupan, kita sering temui pelbagai irama. Contohnya, bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi degupan jantung, bunyi kereta api dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakan pergerakan.

Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak, dan sebagainya. Irama dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan, dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan.

Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan


Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan.

Menurut Haward Gardner (1983), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia ‘visual spatial’ dengan lebih tepat. Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna, garisan, ruang, bentuk, rupa dan yang berkaitan dengannya. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Hubungan seni, muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah.

Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan

Seni
(Warna)

Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang)

Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah
Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art, Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran serta emosi secara proaktif.

Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme, kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. Mereka membina pengatahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka, mengeksprimen, dan mengolah objek atau bahan. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif.

Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah
(Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman)


Membina konsep

Persepsi PemahamanPenemuan Kemahiran

Proses


Pengetahuan Proses

HasilHaward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983), mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan. Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. Kecerdasan lain kurang dirangsang. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan. Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan.

Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka, menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea, menggunakan teknik atau pendekatan baharu, dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan.

Tiga unsur utama iaitu warna, irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik, memasukkan elemen-elemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru.


Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti


Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna, irama dan pergerakan. Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan, iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. Pelajar boleh memerhati, membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan, sama ada dari segi bentuk tubuh badan, warna, saiz dan sebagainya. Demikian juga, pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka.

Apabila pelajar selesai menjalankan kajian, mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas.

Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna.


Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan, bunyi haiwan dan sebagainya. Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas, plastik yang dironyokkan, bunyi tapak kasut, bunyi batang penyapu yang dilagakan, bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri.

Dari segi penggunaan ruang pula, pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan. Sekiranya ruang tidak mencukupi, pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka.

Secara keseluruhannya, pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian, catatan, pemerhatian, penerokaan dan sebagainya. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi, di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif.

Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah


Kreativiti
Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung, mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi, 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart, 2003) . Namun begitu, persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar, malah juga pentadbir, pengurus, pereka dan sebagainya (Nickerson, 2003).

Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak, kebebasan bersuara, membangunkan harga diri, mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan, memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar, dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa.


Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan.
Ainon dan Abdullah (1996), menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif.

i. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa. Di sekolah, bidang mengambar, membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu.

ii. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. Dalam pendidikan seni kanak-kanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu. Misalnya, reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020.

iii. Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui.

iv. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing, gambaran mimpi dan sebagainya. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak.

Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. Ketika menghasilkan karya catan misalnya, pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. Dengan cara ini, pelajar bebas meneroka, meluahkan perasaan dan kreativiti.

Ketika menghasilkan kolaj, pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. Misalnya, keratan kertas majalah, cebisan kertas kotak, helaian daun kering, serpihan kulit kayu dan sebagainya. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Proses memindahkan idea, dari kotak fikiran ke bentuk visual, di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan.

Pelajar dapat mencuba, membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk, membuat binaan dan sebagainya. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini.
Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian, catatan, penyelidikan, rakaman serta ujikaji. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif, dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok.


Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankanPenggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik, alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan, hentakan kaki, mengetuk meja dan sebagainya.

Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan, berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Berkenaan seni dalam pendidikan, pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan.

Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan. Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu.

Kesimpulan
Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. Oleh sebab itu, pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah, atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Hal ini kerana seni dalam pendidikan mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif, berkeyakinan dan berdaya maju.Rujukan
Csikszentmihalyi, M., “Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity” In Sternberg, R. J, (Eds.),
2003. Handbook of Creativity. Cambridge: University Press.

Mohd Azhar Abd Hamid, 2004. Kreativiti : Konsep, Teori dan Praktis. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi
Malaysia.

Sternberg, R.J. & Lubart, T. I. “The concept of creativity: Prospects and Paradigms” In Sternberg, R. J. (Eds.), 2003.
Handbook of Craetivity. Cambridge : University Press.

Syed Ahmad Jamal, 1992. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zakaria Ali, 1989. Seni dan Seniman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kesenian Tamadun Cina

Kesenian Tamadun China sememangnya telah lama mendapat perhatian dunia. Ketinggian bidang keseniannya merangkumi seni tembikar yang cukup terkenal, seni lukis, kaligrafi, seni muzik dan senibina. Penghujung Dinasti Zhou telah dikenalpasti sebagai suatu tempoh kegemilangan sejarah kesenian Tamadun China. Pada zaman inilah teknik dan pengetahuan orang Cina tentang bahan mentah telah berkembang dengan pesatnya. Pelbagai motif dan stail baru dicipta dan teknik dan material baru diperkenalkan. Perubahan ini turut dipengaruhi orang Barat.

Pembuatan tembikar-tembikar tanah liat telah bermula semasa zaman neolitik China. Seni tembikar ini terus popular hingga ke hari ini dengan kecantikan dan kehalusan buatannya. Selain seni tembikar, lukisan tamadun China juga mendapat keistimewaan dan menjadi tarikan kepada orang asing. Ia turut memberikan sumbangan yang besar kepada kesenian dunia secara keseluruhannya. Esei ini akan membincangkan tentang perkembangan dua bidang kesenian Tamadun China yang berkait rapat iaitu seni lukisan dan kaligrafi. Kedua-dua bidang ini mempunyai perkaitan dari segi penggunaan peralatan dan material yang sama.
Seni lukis Cina sememangnya dipandang tinggi oleh masyarakat Cina. Ia dikatakan berkait rapat dengan falsafah, nilai-nilai dan citarasa masyarakat Cina. Kesenian ini telah mendapat perhatian daripada pihak istana terutamanya pada zaman Dinasti Tang dan Sung di mana golongan pemerintah dan kelas elit bertindak sebagai penaung kepada seni lukis Cina ini. Dinasti Tang dikenali sebagai era lukisan bercorak agama terutamanya agama Buddha yang berasal dari India. Ini adalah kerana ia bersifat terbuka dan bersedia untuk menerima kemasukan 7 pengaruh agama di dunia pada ketika itu: Buddha, Hindu, Islam, Kristian, Zoroastrian, Manichaean dan Yahudi.

Empayar Dinasti Tang pada awal abad ke-8 adalah merangkumi Laut Kaspia ke Laut China dan dari Korea ke Annam. Hubungan perdagangan yang erat dengan Asia Tengah menjadi salah satu faktor perkembangan kesenian tamadun China pada ketika itu. Lukisan-lukisan yang dihasilkan pada zaman Dinasti Tang ini memperlihatkan kuasa dan kehebatan empayar Tang. Salah satu hasil lukisan hidup yang terbaik ialah 'Scroll of the Emperors' oleh Yan Liben yang digelar sebagai hero artis lukisan. Ia dihasilkan dalam dekad-dekad terawal Dinasti Tang. Corak lakaran dan komposisi lukisan yang dihasilkan memperlihatkan perubahan kepada seni lukisan Cina. Aspek 3-dimensi yang diimplikasikan adalah berbeza sama sekali dengan stail linear pada lukisan-lukisan era sebelumnya. Teknik yang digunakan lebih sistematik dengan penggunaan bayangan yang dipercayai dipengaruhi dari Asia Tengah dan lukisan India.
Pada zaman Dinasti Tang juga, selain munculnya era lukisan bercorak agama, ia juga menjadi penyumbang besar kepada lukisan lanskap. Wang Wei adalah merupakan salah seorang pelukis lanskap yang hebat dan juga pengasas kepada lukisam lanskap monokrom. Lanskap Cina yang pertama dihasilkan olehnya ialah lanskap kampung halamannya sendiri iaitu 'Wangchuan Villa'. Lukisan lanskap ini memberikan gambaran lanskap yang sebenarnya dengan suasana perkampungan, beberapa buah bangunan, para petani yang bekerja dan perahu memancing di sungai. Selain mempunyai cerita yang tersirat, lukisan ini juga dihasilkan dengan topografi semulajadi.

Kemuncak perkembangan bidang seni lukis Cina boleh dikatakan berlaku pada zaman Dinasti Sung di mana telah tertubuhnya akademi seni lukis yang pertama di Asia Timur dan disusuli dengan beberapa yang lain untuk melatih artis-artis lukisan. Salah ditubuhkan dan dinaungi oleh Maharaja Hui Zong. Beliau sendiri seorang pelukis dan amat mencintai kesenian dan lukisan. Pada zaman ini, lukisan mural diteruskan di samping tiga format utama lukisan Cina diperkenalkan iaitu skrol gantung ('hanging scroll'), skrol tangan ('handscroll') dan helaian ('single sheet)'. Ketiga-tiga format lukisan tersebut amat penting kepada tradisi lukisan professional dan formal. Di samping itu, cara-cara tradisi lukisan dinding di atas permukaaan kayu, plaster atau sebagainya diteruskan sehingga kegunaan ini akhirnya merosot.
Dalam abad ke-10 dan 11, perkembangan lukisan lanskap adalah begitu pesat sekali. Bagi masyarakat Cina, lanskap bukan sahaja sekadar satu gambaran yang cantik dan menarik, tetapi ia juga mempunyai falsafah dan pengertian yang mendalam. Stail lukisan lanskap Dinasti Sung terbahagi kepada 5 stail atau 'mode' berikut:
1) 'Courtly mode' - Mod ini adalah kesinambungantradisi ceritera dan seni istana Dinasti Tang dan ia selalunya berwarna.
2) 'Monumental mode' - Pada zaman Dinasti Sung Utara dan meliputi beberapa sekolah lukisan lanskap yang terawal.
3) 'Literal mode' (mod formal) - Mod ini adalah satu peralihan daripada 2 mod yang pertama kepada 2 mod yang akhir atau dengan kata lain peralihan daripada zaman Dinasti Sung Utara kepada zaman Sung Selatan.
4) 'Lyric mode' (mod berlirik) - Mod ini diadaptasikan daripada beberapa ciri mod ke-2 dan ke -3 untuk menghasilkan lukisan yang lebih berkesan.
5) 'Spontaneous mode' (mod spontan) - Mod ini menghasilkan lakaran yang lebih radikal dan spontan.

Seorang pelukis mungkin menggunakan satu, dua, atau tiga mod pada satu masa untuk menghasilkan sesebuah lukisan lanskap.

Sungguhpun seni lukis Cina seringkali menjadi kritikan Barat dan seniman Cina dikatakan tidak mempunyai pengetahuan dalam seni lukisan, lukisan tetap dipandang tinggi di dalam masyarakat Cina. Lukisan bagi mereka sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mereka. Setiap lukisan mempunyai maksud tersendiri dan mampu memberi ketenangan kepada mereka. Inilah yang membezakan lukisan Cina dengan lukisan bangsa lain di mana makna sesebuah lukisan itu adalah lebih penting daripada rupanya.

Karya-karya Cina amat kuat dipengaruhi fahaman Taoisme yang mengajar kehidupan ringkas dan spontan, serta mengikut kehendak alam semulajadi. Oleh yang demikian, lukisan Cina dilukis ringkas dengan tidak menggunakan banyak warna. Peralatan yang digunakan juga agak mudah seperti dakwat hitam dan berus yang diperbuat dari buluh berbulu kambing. Lukisan-lukisan dihasilkan pada kain sutera atau kertas serap yang diperbuat dari pulpa buluh. Pada zaman klasik, lukisan-lukisan Cina boleh didapati di dinding-dinding istana. Dakwat hitam yang berair membolehkan tangan bergerak dengan bebas dan pantas menghasilkan lukisan secara spontan.

Lukisan Cina biasanya mempunyai satu subjek sahaja. Pelukis-pelukis Cina akan terlebih dahulu menghayati semangat subjek sebelum melukis. Pemandangan semulajadi, binatang seperti ikan, bunga dan manusia adalah di antara tema-tema utama dalam lukisan Cina. Kuda, contohnya, selain berperanan penting di dalam ketenteraan Dinasti Tang dan sukan-sukan rekreasi seperti polo dan memburu, ia juga popular sebagai salah satu subjek lukisan.

Tamadun Cina

TAMADUN CINA

Asal-usul, Unsur-unsur Asas & Orientasi Sistem Nilai
Pengenalan

 Tamadun Cina juga merupakan salah satu tamadun yang tertua dan berkesinambungan hingga hari ini kerana:
 Memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun lain.
 Berjaya mengekalkan identitinya.

 Tamadun Cina dikatakan bermula di:
 Lembah Huanghe di utara China.
 Lembah Yangzijiang di selatan China.

 Berdasarkan bukti penemuan arkeologi, kebudayaan awal ini disebut Yangshao.
 Ini berdasarkan nama tinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di wilayah Shaanxi.
 Selama lebih kurang 5,000 tahun lamanya iaitu sejak kurun ke-6 s.m telah diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan.
 Kebudayaan Longshan dikatakan lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao.
 Diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan di wilayah Shandung.


Unsur-unsur Asas Tamadun Cina

 Perbincangan akan merujuk kepada:
 Alam sekitar mencorakkan tamadun
 Sistem pertanian purba
 Bahasa dan sistem tulisan
 Pembentukan Bangsa Tionghua
 Falsafah dan agama
 Institusi politik dan sistem pemerintahan
 Keluarga dan masyarakat
 Orientasi sistem nilai


Alam Sekitar Mencorakkan Tamadun Cina
 Tempoh Neolitik mempunyai kedudukan penting dalam sejarah perkembangan tamadun Cina:

 Aktiviti pertanian telah wujud.
 Terdapat benih-benih padi, bukti adanya penanaman padi secara besar-besaran.

 Keadaan cuaca dan lokasi geografi membolehkan penamanan padi.
Sistem Pertanian Purba

 Memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan iklim dan geografi yang berbeza.
 Kedua-dua jenis kebudayaan (Yangshao) dan (Longshan) telah mengasaskan peradaban bercorak pertanian.
 Ini menjawab persoalan kenapa pembangunan berbentuk pertanian dititikberatkan termasuk pandangan semesta.
 Mencorakkan sikap dan pemikiran peradaban Cina yang berdirikari dan cintakan perdamaian.


Bahasa Dan Sistem Tulisan

 Bahasa Cina merupakan bahasa yang masih kekal dan berkembang serta digunakan sehingga ke hari ini.
 Tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah:
 xiang xing (lambang bergambar).
 zhishi (lambang petunjuk).
 huiyi (lambang petunjuk fikiran).
 xing sheng (gabungan bentuk-bunyi).
 Zhuanzhu(mutual semantic transfer)
 jiajie (loan character)

 Kesemua kaedah tersebut dikenali/tergolong sebagai Liushu.
 Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan tamadun Cina.
 Walaupun terdapat banyak dialek di China yang sebutannya mungkin berbeza antara satu dengan yang lain tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi.
 Bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi tamadun Cina.


Pembentukan Bangsa Tionghua

 Berdasarkan arkeologi dan catatan sejarah purba terdapat begitu banyak suku-suku yang wujud.
 Menurut sarjana terdapat 3 kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba:

 Kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di dikatakan berasal dari kawasan di Provisi Shaanxi di bahagian barat China.
 Kumpulan Feng-Yang tersebar disekitar di bahagian timur China.
 Kumpulan Miao-Man terdiri suku bangsa di selatan China.

 Integrasi ketiga-tiga kumpulan ini dan suku bangsa lain akhirnya terbentuk bangsa Tionghua pada hari ini.
Falsafah Dan Agama

 Perbincangan akan menjurus kepada perkara-perkara berikut:
 Konfusianisme
 Buddhisme
 Daoisme
 Moisme
 Legalisme


Konfusianisme

 Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan yang merangkumi aspek falsafah, keagamaan dan sosio-politik yang terdapat dalam pengajaran Konfusius (551-479 s.m).
 Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius.
 Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (li) dan ketaatan kepada ibubapa (xiao).
 Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai 4 jenis sifat yang baik iaitu:
 Perikemanusiaan (ren)
 Kewajaran (yi)
 Kesusilaan (li)
 Kearifan (zhi)

 Menurut pandangan Konfusius, manusia mempunyai sifat semulajadi yang lebih kurang sama pada peringkat permulaan hayat.
 Mensius menegaskan sifat semula jadi manusia baik ketika dilahirkan.
 Xunzi menyatakan sifat semulajadi manusia adalah jahat.
 Gaozi menyatakan sifat semulajadi manusia tidak baik dan tidak jahat.
 Wulun merupakan 5 jenis hubungan order sosial dalam falsafah Konfusius iaitu:
 raja dengan menteri
 ayah dengan anak
 suami dengan isteri
 abang dengan adik
 kawan dengan kawan


Buddhisme

 Diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha di India pada kurun ke-6 s.m dan disebar ke China pada kurun masehi yang pertama.
 Asas pengajarannya iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia.
 Hawa nafsu dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang menggelakkan diri daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan.
 Dua cabang agama Buddha yang terkemuka iaitu:
 Theravada - pengajarannya berasaskan doktrin dan penyelamat hanya ditawarkan kepada Sami Buddha.
 Mahayana - pengajarannya membuka jalan penyelamat kepada semua insan.

Daoisme

 Diasaskan oleh dua orang pemikir iaitu Lao Zi (604 s.m) dan Zhuang Zi (369-2865 s.m) yang berpendapat:
 Pemeliharaan alam semulajadi.
 Wuwei bermaksud melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha.

 Kitab Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana ayatnya yang ringkas, penuh dengan konotasi terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao.


Moisme

 Diasaskan oleh Mo Zi (479-381 s.m).
 Antara konsep penting pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian’ai), mengecam sikap suka berperang (feigong), menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian).
 Penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), menyebabkan pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan aliran Konfusianisme.

Legalisme

 Diasaskan oleh Han Fei dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Qin.
 Han Fei Zi telah menggabungkan 3 kaedah dalam sistem pemerintahan aliran Legalis iaitu:
 Kuasa (Shi).
 Cara (Shu).
 Perundangan (Fa).

 Legalisme mengutamakan pemikiran sosio-politik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya.
 Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan etika seperti yang disarankan aliran Konfusianisme.
 Aliran ini telah mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara China.


Institusi Politik Dan Sistem Pemerintahan

 Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sebelum dinasi Qin.
 Antara aliran pemikiran politik:
 Konfusianisme
 Daoisme
 Legalisme
 Moisme

 Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperi-kemanusiaan dan bermoral.
 Pemikiran politik aliran Daoisme cenderung kepada fahaman anarki dalam ertikata moden.
 Pengikut pemikiran Daoisme menafikan peranan institusi politik, sistem moral dan etika yang dititikberatkan oleh Konfusianisme.
 Daoisme mencadangkan:
 Gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwei).
 Kehidupan secara primatif dan harmoni dengan alam.

 Menjadi penawar pada mereka yang gagal dalam peperiksaan.
 Tidak memberi impak yang besar dalam sistem politik.
 Aliran pemikiran yang beri kesan besar ialah Legalisme.
 Legalisme mengutamakan pemikiran sosio-politik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya.
 Pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan etika seperti yang disarankan aliran Konfusianisme.
 Berjaya mengubah sistem pemerintahan feudal yang bercirikan pelbagai negeri kepada birokratik terpusat.
 Sistem ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik dalam tamadun Cina.
 Aliran pemikiran politik Moisme menegaskan penyelarasan peraturan dan pembentukkan kekuasaan pusat (shangtong). Memenuhi kehendak lapisan pemerintah tetapi sukar diterima kerana:
 Menggalakkan berjimat cermat (jieyong).
 Melantik orang yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng).

 Selepas dinasti Qin dan Han, Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme telah digabung/gunapakai.
 Pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran Konfusianisme dan Lagelisme dalam pemerintahan.


Keluarga Dan Masyarakat

 Walaupun sistem kekeluargaan tradisional pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa tetap berkekalan dan berlanjutan sehingga ke hari ini.
 Konsep Xiao dan konsep Zhong merupakan asas dalam sistem kekeluargaan dan sistem kenegaraan dalam aliran Konfusianisme.
 Antara ciri-ciri masyarakat yang memperlihatkan pengaruh sistem kekeluargaan Cina termasuklah:
 Waris sebelah bapa.
 Pemerintah yang memusatkan kuasa bapa/lelaki.
 Kuasa suami yang tertinggi.
 Mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan.
 Mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga.


Orientasi Sistem Nilai

 Terdapat konsensus tamadun Cina berorientasikan humanisme iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta.
 Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilai berikut adalah hasil daripada humanisme antaranya:
 Moral sebagai ideologi.
 Hubungan manusia dengan alam semesta.
 Mementingkan institusi keluarga.
 Pendidikan diberi keutamaan.
 Keharmonian merupakan nilai utama.
 Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika.


 Bermakna akhlak memain peranan penting:
 Kerajaan dan politik.
 Pegawai yang berkhidmat.

 Sistem etika Konfusianisme berasaskan kepada kekeluargaan:
 Negara merupakan lanjutan daripada keluarga.
 Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.
 Berpegang kuat pada humanisme dan moralisme, pendidikan diberi penghargaan yang tinggi:
 Mendapat perhatian yang lebih oleh keluarga.
 Golongan pendidik disanjung tinggi.
 Saluran mobiliti sosial dalam masyarakat tradisional.

TAMADUN CINA

Kesusasteraan, Kesenian, Sains & Teknologi
Bahasa Dan Kesusasteraan

 Kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke-14 s.m dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini.

 Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan.

 Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (Dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (Dinasti Qing, 1644-1911).

 Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik.

 Cara penciptaan tulisan Cina yang paling produktif adalah cara gabungan bentuk-bunyi

 Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau mengikut kesesuaian dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina.

 Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam dialek apa ia dipertuturkan.

 Oleh itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina.

 Namun begitu dikatakan Putonghoa (Bahasa Umum) adalah Bahasa Kebangsaan China yang dibentuk berdasarkan dialek kawasan utara.


Kepelbagaian Genre Sastera Cina Klasik
Puisi
 Antologi puisi Cina terawal bertajuk Shi Jing (Puisi Klasik).

 Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe (Sungai Kuning).

 Ia dipercayai disusun pada masa Konfusius.

 Puisi yang terkandung dalam Shi Jing pada asasnya adalah dinyanyikan dengan iringan muzik.
 Pada keseluruhannya kebanyakan puisi dalam Shi Jing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif.

 Puisi dalam Shi Jing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera.

 Digunakan dalam pertemuan rasmi di mana raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pem-bayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar.

 Chu Ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi.

 Puisi-puisi yg berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shi Jing.

 Misalnya baris-baris lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan.

 Dinasti Tang merupakan kemuncak perkembangan genre ini.

 Koleksi Lengkap Puisi Tang mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih penyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi.

 Puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri iaitu:
 Puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik.
 Bersifat padat dan singkat.
 Puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang.
 Puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera.

Prosa
 Garis pemisah antara puisi dan prosa tidak begitu jelas.

 Bentuk fu, genre yang mewakili dinasti Han, misalnya menunjukkan sifat puisi bercampur prosa.

 Bahasa klasik menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu.
 Prosa Cina juga mempunyai fungsi sosial dan politik.

 Bagi seorang sarjana tradisional, khasnya sarjana Konfusian, prosa berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika.


Drama
 Drama Cina berkembang agak lewat.

 Drama Cina yang paling menarik ialah jenis Zaju, sejenis bentuk sastera berbentuk puisi yang digubah mengikut rentak muzik tertentu dan popular semasa dinasti Yuan.

 Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. Dengan ini Zaju bukan sahaja memberi hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat simpati penonton.

 Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah Chuanqi.

 Chuanqi yang berkembang semasa Zaju, lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian.

 Menjelang lewat kurun ke-18, drama rakyat dari berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas-pentas di Beijing.

 Kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina.

 Secara keseluruhannya, drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai etika berbanding agama walaupun keagamaan dan kuasa ghaib yang mendapat ilham dari Daoisme menjadi tema sebilangan karya drama yang dihasilkan.


Fiksyen
 Disebabkan cerita fiksyen ditulis dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stail klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen sebagai bernilai untuk diberi taraf sastera.

 Istilah Cina merujuk genre ini ialah Xiaoshuo bermaksud percakapan kecil atau percakapan sia-sia.

 Oleh itu kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa.


Kesenian Cina
Muzik
 Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan.

 Sistem melodi muzik Cina klasik adlh kompleks.

 Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam, batu, tanah liat, kulit, sutera, kayu, labu dan buluh.

 Cara alat muzik dimainkan dapat diklasifikasikan kepada kategori meniup, genderang, memetik dan menggesek.

 Perbincangan dan rujukan terhadap muzik terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li Ji (Rekod Ritual) & Shi Jing.

 Muzik memaparkan enam jenis emosi iaitu:
 Kesedihan.
 Kepuasan.
 Kegembiraan.
 Kemarahan.
 Ketaatan.
 Kecintaan.


Kaligrafi
 Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam memba-yangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti.

 Menggunakan bahan antaranya dakwat, berus dan kertas.

 Berus yang tajam di hujung diperbuat daripada bulu kambing, rusa atau serigala.

 Kertas xuan (sejenis kertas mudah menyerap dakwat) yang berpelbagai gred (kualiti) atau penggunaan sutera.

 Empat stail tulisan yang digunakan hari ini termasuklah:

 Kaishu atau stail biasa iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas.

 Lishu iaitu sejenis stail yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani, tulisannya lebih berbentuk segi empat, dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak.

 Xingshyu atau stail berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis, dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur.

 Caoshu atau stail rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu sejenis rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur.

 Dari segi teknikal, kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk stroke yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan stroke-stroke ini.

 Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina ialah alam semulajadi.


Seni Lukis
 Lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi.

 Biasanya sebuah puisi berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap ‘kesatuan di antara puisi, kaligrafi dan lukisan’.

 Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi seni puisi, kaligrafi, lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving).
 Lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

 Xieyi (bebas tangan/freehand brushwork).

 Gongbi (menggunakan stroke halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir).

 Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau melintang yang berbeza panjangnya, kadang-kadang sepanjang lima belas meter.

 Menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi.

 Lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga dan perasaan serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan.

 Bagi peminat lukisan Cina, tandatangan pelukis, puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan.

 Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang juga digemari selain lukisan potret dan figura.

 Secara umumnya, dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek penting dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan kesenian dalam tamadun Cina:
 Pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina.
 Penggunaan bahasa Cina menyebabkan perkem-bangan sastera Cina berterusan tanpa gangguan.
 Kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera.
 Sifat harmoni diutamakan.
 Banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan Buddhisme.

Sains Dan Teknologi

Matematik
 Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik.

 Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agung Jiuzhang Suanshu (Matematik Sembilan Bab) oleh Zhang Cang (kurun kedua SM).

Perubatan
 Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen.

 Yang, prinsip lelaki adalah bersifat aktif dan cerah sedangkan yin, prinsip perempuan adalah bersifat pasif dan gelap.

 Keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang menentukan banyak aspek manusia seperti sifat, kerjaya dan kesihatan.

 Teori lima elemen menganggap bahawa dunia ini pada asasnya terdiri daripada lima elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah.

 Berdasarkan ini, tumpuan rawatan bukan setempat tetapi juga pada keseluruhan badan dengan tujuan meyelaras-kan semula keseimbangan badan.

 Akupuntur penting dalam perubatan Cina tradisional.

 Pengamalan akupuntur bermula sejak kira-kira 2,500 s.m atau lebih awal dan benar-benar bersifat Cina dari sudut perubatan.

 Bencao Gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen ialah farmakopeia Cina teragung dan mengan-dungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini.
Empat Ciptaan Agung
 Pencapaian teknologi Cina purba yang paling berguna dari segi sumbangan terhadap tamadun dunia ialah:
 Teknik membuat kertas
 Pencetakan
 bahan letupan
 Kompas


Kemerosotan Dan Ciri-ciri Sains Cina

 Walaupun tamadun Cina banyak menyumbang dalam bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14, namun selepas itu dikatakan sains dan teknologinya mengalami tahap kemerosotan.

 Beberapa ciri berkaitan dengan kemerosotan boleh di-rumuskan seperti berikut:
 Sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal.
 Cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman.
 Falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme.
 Kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam.
 Pendekatan holistik terhadap kehidupan.

Penutup

 Kesusasteraan klasik & kesenian merupakan hasil budaya Cina yang bernilai.

 Dari segi sains & teknologi, tamadun Cina telah mempelopori penciptaan kertas, percetakan, bahan letupan & kompas.

 Tamadun Cina merupakan salah satu penyumbang ketamadunan manusia.
Related Posts with Thumbnails